ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYILASZAROBOX.HU MEGBÍZÓI SZÁMÁRA

Üdvözöljük a Hound Advertisements Kft. (székhely: 1111 Budapest, Irinyi József utca 45.., cégjegyzékszám: 01-09-345005, adószám: 26791087-2-43, levelezési cím: 1111 Budapest, Irinyi József utca 45. e-mail cím: [email protected]) – a továbbiakban: „Megbízott” – rendszerében.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a konzultációs csomag, illetve a konzultációs plusz csomag megrendelése esetén a jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) elfogadja, így kérjük, hogy azt a megrendelést megelőzően figyelmesen olvassa végig. Javasoljuk, hogy az ÁSZF-et töltse le a számítógépére, hogy azt mindig könnyedén elérhesse, amennyiben tanulmányozni kívánja.

Bemutatkozás
A Megbízott célja, hogy – az Ön választásától függően – a weblapon megjelölt, általa kínált konzultációs csomagban, valamint a konzultációs plusz csomagban (a továbbiakban bármelyikre utalva: „Csomag”) foglalt szolgáltatásokat nyújtsa Önnek, amely csomagok az alábbiakból tevődnek össze.

Konzultációs csomag:
a) Egy darab kötetlen online megbeszélést nyújtunk, amelynek célja, hogy Ön a finanszírozást tekintve is minden tudással felvértezve vághasson neki az otthonfelújítási támogatás (a továbbiakban többek között, mint: „projekt”) igénybevételére irányuló eljárásnak. A konzultáció addig tart, amíg Ön minden kérdést és a teljes projektet át nem beszélte szakértő Partnerünkkel. Az online megbeszélés részei az igényfelmérés, a jogosultsági véleményezés, és az igénylési folyamat ismertetése.
b) A konzultáció után összekészítünk és rendelkezésre bocsátunk egy egyedi, az Ön felújítási támogatási projektjére vonatkozó dokumentumot a megbeszéltek alapján.
c) A jogosultsági véleményezés: szakértő Partnerünk a jogszabályi feltételek figyelembevételével testre szabottan megvizsgálja a felújítási támogatás legjobb kihasználhatóságát és elmondja az online konzultáció során az állásfoglalását Önnek ez ügyben.
d) Szakértő Partnerünk az online konzultáció során, szükség esetén információt ad a Magyar Államkincstár hatályos állásfoglalásairól.
e) Rendelkezésre bocsátjuk a projekthez szükséges kitöltendő dokumentumokat, amelyeket Ön a fent részletezett információk birtokában tud kitölteni.
f) Utánkövetés: Időbeli korlát nélkül rendelkezésre állunk az esetleges, fentiekkel kapcsolatos kérdések megválaszolásában.

Konzultációs plusz csomag:
a) konzultációs csomag teljes tartalma
b) Megbízott a központi költségvetésből vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez, lakások korszerűsítéséhez szükséges vállalkozói munkálatok elvégzésére irányuló tevékenységeket szervezi össze az Ön részére. Az Öntől bekért adatok alapján ajánlatot kér a vállalkozóktól, amelyet közvetlenül továbbít Ön felé. Ezen ajánlat elfogadásával (elfogadásnak minősül az ajánlat megküldése után, az Ön által küldött, elektronikus úton történő visszaigazolás) Ön közvetlenül a vállalkozóval szerződik le, ezen ajánlatban foglaltaknak megfelelő tartalommal.

Ajánlatkérés: egy elektronikus dokumentum, azaz az Ön és Megbízott között létrejövő olyan kommunikációs forma, amely révén Ön ismerteti a Megbízottal valamelyik Csomag megrendelési szándékát.

Az Ajánlatkérést követő 48 (negyvennyolc) órán belül Megbízott – az Ön által megjelölt módon, telefonon vagy elektronikus úton – felveszi Önnel a kapcsolatot, és egyeztet a projekt részleteiről, valamint az online konzultáció lehetséges időpontjairól. Az online konzultáció végleges időpontjának megjelölése érdekében szakértő Partnerünk rövid időn belül – az Ön által megjelölt módon, telefonon vagy elektronikus úton – felveszi Önnel a kapcsolatot.

Csomag megrendelésének mindkét csomag esetében az online konzultáció időpontjában történő, Felek általi közös megállapodás minősül.

Bármelyik Csomag megrendelésével Ön és a Megbízott között elektronikus megbízási szerződés jön létre (a továbbiakban: „megbízási szerződés”) a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalommal, amely nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, a szerződés tartalma azonban az Önnek – igény szerint – küldött elektronikus visszaigazoló levelekből rekonstruálható.

A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően Megbízott az alábbiakról tájékoztatja:
• – a megbízási szerződés az online konzultáció időpontjának Felek általi közös megjelölésével jön létre.
• – a jelen ÁSZF és annak esetleges későbbi módosításai a weboldalon (www.nyilaszarobox.hu) elérhetőek lesznek, azonban javasoljuk, hogy azt az Ajánlatkérést vagy az online konzultáció időpontjában történő megállapodást megelőzően töltse le a számítógépére, vagy nyomtassa ki és gondosan őrizze meg.
• – kérjük, hogy bármely Csomag megrendelése esetén figyelmesen győződjön meg arról, hogy a megbízási szerződés teljesítéséhez, valamint a projekthez szükséges adatait helyesen adta meg. Az online konzultáció során Ön által megadott adatokat Megbízott nem ellenőrzi.
• – Jelen szerződés nyelve a magyar. Amennyiben a jelen ÁSZF magyar és valamely idegen nyelvű változata között eltérés lenne, úgy vita esetén a magyar változat az irányadó.

Fizetés
Konzultációs csomag ára 24.990,- Ft +ÁFA, amelyet Ön az online konzultáció befejezését követő 3 (három) napon belül – elektronikusan kiállított számla ellenében – köteles megfizetni Megbízott részére.

Konzultációs plusz csomag díjmentes. A Konzultációs plusz csomag esetében, amennyiben az online konzultáció befejezését követő 5 napon belül nem történik meg valamely vállalkozó által tett ajánlat Ön általi, Megbízott felé jelzett elfogadása, abban az esetben Ön a konzultációs csomag árát köteles a jelen bekezdésben rögzített határidő elteltét követő 3 (három) napon belül megfizetni.

A felelősség kizárása
A megbízási szerződés teljesítése során megadott adatok helyességéért Megbízottat semmilyen felelősség nem terheli, az abban szereplő hibákért, elírásokért, vagy az ezekből fakadó valamennyi kárért kizárólagosan Ön a felelős. Megbízott a jelen Általános Szerződési Feltételekben részletezett módon segítséget nyújt Megbízónak a projekt megvalósításában, de nem vállal felelősséget annak sikeres megvalósulásáért, azaz a támogatás összegének megállapításáért. Felek kijelentik, hogy otthonfelújítási támogatási összeg Magyar Államkincstár általi megállapításáért vagy meg nem állapításáért Megbízottat semmilyen felelősség nem terheli.

A Megbízó felelősségvállalása
Ön kijelenti, hogy az itt részletezett Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, megértette és tudomásul veszi, hogy a Csomag megrendelésével jelen szerződést elfogadja és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, amelyért anyagi felelősséggel tartozik.

Az elállás, valamint a felmondás joga
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján Ön a szerződés megkötését követő 14 (tizennégy) napon belül jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni.
Ön az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles elektronikus levél útján eljuttatni Megbízott felé a jelen ÁSZF-ben meghatározott e-mail címre.
Az online konzultáció befejeztével a szolgáltatás egésze teljesítettnek minősül, így Ön ezt követően nem jogosult a szerződéstől elállni.

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a szerződés megkötését követő 14 (tizennégy) napon belül is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállásra, valamint a felmondásra vonatkozó jogát.

Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos tudnivalók
Megbízott felhívja a figyelmet, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek időről időre változhatnak. Éppen ezért Megbízott kéri Önt, hogy megrendelés előtt közvetlenül tekintse meg a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Az Általános Szerződési Feltételek módosításáról szóló értesítéseket a weboldalon tesszük közzé. Az esetleges változások során a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartjuk.

Az esetleges módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb 15 (tizenöt) nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Ez alól kivételt képeznek Megbízott weboldalának új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások, amelyek azonnal hatályba lépnek.

Amennyiben bármely személy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak, és Megbízott nem teszi meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, az semmiképpen sem értelmezhető úgy, hogy Megbízott lemondana bármilyen, a jelen szerződésből, jogszabályból vagy bírósági gyakorlatból fakadóan bármely őt megillető jogáról.

Panasz
Esetleges panaszával forduljon hozzánk bizalommal írásban a jelen szerződési feltételek elején megjelölt postai címre küldött küldeményben vagy a weboldalon feltüntetett elérhetőségek bármelyikén.
Tevékenységünkkel kapcsolatos panaszát megteheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségein is, amelyek elérhetőségét itt találja:
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag
Kielégítetlen fogyasztói igényével kapcsolatosan az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Békéltető Testületéhez is fordulhat, amelyek elérhetőségeit az alábbi linken találja: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Alkalmazott jog, joghatóság
Megbízott és Ön között létrejövő valamennyi jogvita megoldására a Felek elsődlegesen békés úton kötelesek, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Felek a jogvita eldöntésére kikötik Megbízott mindenkori székhelye szerint illetékes magyar bíróságok kizárólagos illetékességét. Amennyiben az adott bíróság illetékességének kikötése kizárt, úgy a Felek a hozzá helyileg legközelebb eső magyar rendes bíróság illetékességét kötik ki.

A jelen szerződésben foglaltakra és Megbízott, valamint az Ön között létrejövő jogviszonyokra a magyar jog az irányadó. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2021. április 27. napján